Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (AVG) in werking.

Deze verordening heeft tot doel de Europese burgers weer controle te geven over hun persoonsgegevens.

De Groep ABRISUD en haar dochterondernemingen hebben beslist jouw vertrouwen te versterken met een grotere transparantie inzake de verwerking en het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Wij delen jou mee dat de Groep ABRISUD jouw persoonsgegevens beschermt en dat deze niet zonder jouw toestemming aan derden zullen worden meegedeeld.

We willen je informeren dat we, om te voldoen aan de AVG, ons tot het volgende verbinden:

Duidelijke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen van de persoon die ons zijn persoonlijke gegevens stuurt, tenzij het verzamelen van de gegevens noodzakelijk is,

Een verplichting om jou in te lichten over het gebruik dat de Groep ABRISUD van jouw persoonsgegevens zal maken, ongeacht of het om jouw gegevens of die van onze leveranciers gaat,

Informatie over de rechten van deze personen met betrekking tot de mogelijkheid om, in voorkomend geval, bezwaar te maken tegen of in te stemmen met dergelijk gebruik, alsook het recht op toegang tot, rectificatie of verwijdering van de gegevens uit te oefenen,

Het vaststellen van bewaartermijnen voor alle gegevenscategorieën en volgens de regels van verjaring en wettelijke archivering,

Niet meer gegevens te vragen dan de Groep ABRISUD voor haar activiteit nodig heeft.

Ons vertrouwelijkheidsbeleid

Hier is een lijst van de belangrijkste wijzigingen in ons privacybeleid:

 • Meer gedetailleerde en duidelijkere informatie over de gegevens die wij verzamelen en verwerken op elk moment dat je onze website gebruikt,
 • Meer transparantie over hoe wij gegevens kunnen delen met onze contractanten en partners, met jouw toestemming,
 • Meer gedetailleerde informatie over jouw rechten en hoe je die kan uitoefenen.
 • Beschikbaarstelling van meer mogelijkheden om de door ons gebruikte cookies in te stellen (in uitvoering).
 • Mededeling van de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming.

Bescherming van de persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Franse wet “Informatica en Vrijheden” nr. 78-17 van 6 januari 1978 en, vanaf 25 mei 2018, met de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Definitie van "persoonsgegevens": Persoonsgegevens zijn "alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon".

Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of aan de hand van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit".

 

Welke gegevens verzamelen wij?

De informatie die via de formulieren op deze site wordt verzameld, wordt gebruikt om beter aan jouw verwachtingen te kunnen voldoen.

Sommige antwoorden zijn verplicht (met een sterretje) omdat ze nodig zijn voor de uitvoering van het contract of de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Als je niet antwoordt, kunnen we jouw aanvraag niet verwerken.

Andere antwoorden zijn optioneel.

 

De gegevens die we verzamelen omvatten:

 • Informatie met betrekking tot jouw identiteit zoals jouw naam, voornaam en geslacht,
 • Jouw contactgegevens zoals jouw postadres, e-mailadres en telefoonnummer,
 • Informatie met betrekking tot jouw project (afdekking, overkapping, enz.)

 

Waarom verzamelen we jouw gegevens? (Doeleinden van de verwerking)

Jouw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als je daarvoor toestemming hebt gegeven of als dit gebruik is gebaseerd op een van de wettelijke gronden, namelijk:

 • Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract of van de precontractuele maatregelen,
 • Verwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting,
 • Verwerking is noodzakelijk voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen.

 

Jouw gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

 • Opstellen van offertes,
 • Uitvoering van bestellingen, 
 • Facturering, 
 • Eventuele service na verkoop-afhandeling, 
 • Uitvoering van wettelijke en commerciële garanties.

 

Als je jouw toestemming hebt gegeven, kunnen deze gegevens ook worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

 • Commerciële prospectie,
 • Het verzenden van commerciële aanbiedingen,
 • Het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken
 • Het opstellen van statistieken.
 • Overdracht van jouw gegevens

Jouw gegevens zijn voorbehouden voor onze bestanden.

Ze kunnen echter worden doorgegeven aan partnerbedrijven (bedrijven die behoren tot onze Groep, bedrijven die behoren tot ons Netwerk, bedrijven die een samenwerkingscontract hebben met onze Groep).

 

Wij informeren je dat jouw persoonlijke gegevens niet zullen worden overgedragen buiten de Europese Unie. 

Bewaartermijn van gegevens

Wij verbinden ons ertoe jouw persoonlijke gegevens niet langer te bewaren dan nodig is.

 

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen worden bewaard:

 1. Voor een periode van 3 jaar voor een prospect
 2. Voor een periode van maximaal 35 jaar voor een klant

Op het einde van deze perioden worden jouw gegevens vernietigd of geanonimiseerd (anoniem gemaakt)

 

Jouw rechten

Wij informeren je dat je beschikt over:

 1. Een recht op toegang tot persoonsgegevens die op jou betrekking hebben,
 2. Een recht op rectificatie in geval van onjuistheid van gegevens die op jou betrekking hebben,
 3. In bepaalde omstandigheden, een recht op het wissen van gegevens die op jou betrekking hebben,
 4. In bepaalde omstandigheden, een recht op bezwaar tegen de verwerking,
 5. In bepaalde omstandigheden, een recht op beperking van de verwerking,
 6. Een recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens,
 7. Een recht op intrekking van toestemming (wanneer toestemming vereist is).

Om deze rechten uit te oefenen, dien je het volgende te sturen:

Een brief naar het volgende adres:

ABRISUDA

A l'attention du DPO Délégué à la Protection des Données

15, Rue Louis Aygobère

ZA du Pont Peyrin

32600 L'ISLE JOURDAIN - FRANCE

Of een e-mail naar het volgende adres: dpoabrisud@abrisud.fr

 

Wij informeren je over het feit dat je ook het recht hebt om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (CNIL) door te schrijven naar het volgende adres:

CNIL, 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS Cedex - FRANCE

Verantwoordelijke voor de verwerking:

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is: 

ABRISUD 15, Rue Louis Aygobère ZA du Pont Peyrin 32600 L'ISLE JOURDAIN, RCS AUCH N°397 909 938.

 

Maar ga niet zo snel weg Help ons door een laatste vraag te beantwoorden
Hoe heb je Abrisud leren kennen?